Agdir Varde

Vilkår og bestemmelser for Agdir Varde


Disse kjøps- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg av Agdir Varde «Produktet», såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt.

Selger
Selger er Agdir Drift AS, org.nr. 921 893 639, og med forretningsadresse Stoaveien 14, 4848 Arendal.

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av Selger, forutsatt at Kjøper er registrert i Foretaksregisteret og ikke har betalingsanmerkninger.

Pris og betaling
Avtalt pris fremkommer av Hovedavtalen. Løpende abonnementspriser justeres årlig. Kjøper mottar faktura med 14 dagers betalingsfrist. Selger kan kreve forskuddsbetaling. Ved forsinket betaling løper forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

Levering/Risikoovergang
Alle ordrer på produkter som er på lager hos Agdir Drift AS, leveres til befrakter innen 2 virkedager. Dersom Produktet ikke er på lager, vil Selger innen samme frist varsle Kjøper om dette og om forventet leveringstid.
Risikoen for skade går over på Kjøper når varen blir levert til fraktfører. Dette anses som levering.

Reklamasjon
Kjøper skal så snart det er praktisk mulig og senest innen 8 virkedager undersøke om Produktet er levert som avtalt. Innen samme frist må kjøper reklamere skriftlig til Selger dersom det er feil eller forsinkelse ved leveransen eller produktet.

Feil eller mangler ved leveringen eller produktet
Ved feil på Produktet som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøper eller forhold på hans side, har Agdir Drift AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Agdir Drift AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende.

Garanti
Produktet garanteres mot feil og mangler i en garantitid på 36 måneder fra levering. Garantien gir rett til å få produktet reparert eller ombyttet mot et tilsvarende produkt i garantitiden. Det kan ikke gjøres andre krav enn retting/omlevering gjeldende mot Selger. Det må reklameres innen 8 virkedager fra feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget for at garantien skal gjelde.
Garantien dekker ikke:
- Skader påført instrumentene/enheten som ikke skyldes produksjonsfeil
- Enhver form for erstatning eller prisavslag.

Erstatningsansvar
Agdir Drift AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Agdir Drift AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. Ansvaret begrenses under enhver omstendighet til salgssummen for varen.

Verneting
Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene avtaler at Leverandørens registrerte forretningssted er verneting.

 

Scroll down