Agdir Journal

Vilkår og bestemmelser for Agdir Journal


 

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER


1.1 Avtalens omfang og om tjenesten


Avtalen gjelder abonnement på Agdir Journal tjenester på nett.

Agdir Drift AS (Leverandøren) leverer tilgang til data fra Leverandørens sensorer via app på telefon, nettbrett og PC til Kunden (Tjenesten).

Med avtalen menes denne generelle avtaleteksten.


2 PARTENES OVERORDNEDE ANSVAR

2.1 Leverandørens ansvar for Tjenesten

2.1.1 Tjenesten skal være i henhold til avtalen
Leverandøren har ansvaret for at Tjenesten som leveres er i henhold til denne avtalen og oppfyller de krav og beskrivelser som er spesifisert i avtalen.


2.1.2 Dokumentasjon og opplæring
Som del av avtalt vederlag for Tjenesten, får Kunden overlevert eller gis elektronisk tilgang til standard produktbeskrivelse, brukerveiledning og annen dokumentasjon som Leverandøren vanligvis lar følge med ved Tjenesten.


2.1.3 Oppgradering/vedlikehold av Tjenesten etter Leveringstidspunktet
Standardoppgraderinger og alminnelig vedlikehold av Tjenesten inngår i vederlaget.

Leverandøren er ansvarlig for å teste og foreta standardoppgraderinger i Tjenesten som er nødvendig for at Tjenesten skal oppfylle avtalte krav, herunder krav til Tjenestenivå, i avtaleperioden.

Dersom Leverandøren må gjøre endringer i konfigurasjoner, tilpasninger og/eller integrasjoner for Kunden som følge av standardoppgraderinger som skjer i tredjepartsleveranser, er Leverandøren ansvarlig for å teste Tjenesten etter at oppgraderingen(e) og endringen(e) er foretatt.


2.2 Leveringstidspunktet
Kunden vil kort tid etter inngåelse av avtalen motta innloggingsdetaljer og Tjenesten vil fra dette tidspunktet være tilgjengelig.

Leverandøren sender skriftlig melding til Kunden når Tjenesten kan tas i bruk (Leveringstidspunktet).

2.3 Leverandørens Tjenestenivå 


2.3.1 Innledning
Dette punktet omhandler Tjenesten etter Leveringstidspunktet.


2.3.2 Tilgjengelighet
Tjenesten skal være tilgjengelig 95 % av tiden i løpet av en måned. Det må gjøres unntak for unntatt tid, se punkt 2.2.3.

Brudd på avtalt tilgjengelighet medfører en rett for Kunden til å kreve kompensasjon i form av 10% reduksjon på påfølgende faktura. Kunden må reklamere skriftlig før neste faktura er utstedt for å ha rett til kompensasjon.


2.3.3 Unntatt tid
Det kan i tilknytning til leveranse av Tjenesten oppstå forhold som Leverandør ikke har kontroll over eller som Leverandør av andre grunner ikke kan lastes for. Dette er definert som Unntatt tid og kan for eksempel omfatte:

- Feil i Kundens nett og på Kundens utstyr
- Feil bruk av Tjenesten hos Kunden
- En hindring utenfor Leverandørens kontroll som i vesentlig grad forvansker, fordyrer eller hindrer leveranse av Tjenesten i henhold til Avtalen.
- Feil hos Tredjeparter, herunder i kommunikasjonen mellom sensor og Tjenesten.

Unntatt tid medtas ikke i beregningen av avtalt tilgjengelighet.


2.3.4 Servicetid og responstid
I sesong pris inngår normalsupport via e-post og telefon. Supporthenvendelser kan registreres på www.agdir.no eller ved å sende mail til support@agdir.no. For telefonsupport gjelder telefonnummer: 37 02 35 00. Leverandørens servicetid er mandag til fredag kl. 0900 -1500

Leverandørens responstid er 2. virkedager


2.4 Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser
Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden for feil i tredjepartsleveranser som oppstår etter Leveringstidspunktet. Dette innebærer at Kunden ikke kan påberope seg manglende oppfyllelse av avtalte kvalitetskrav etter Leveringstidspunktet, herunder krav til Tjenestenivå, dersom dette skyldes feil i tredjepartsleveranser. Dette gjelder også tap eller ødeleggelse av data. Ansvarsbegrensningene i dette avsnittet gjelder ikke dersom Leverandøren har handlet grovt uaktsom i forhold til ikke å begrense omfanget og/eller konsekvensene av slike feil.

Ved feil i tredjepartsleveranser plikter Leverandøren å melde feilen til tredjepart, begrunne overfor Kunden hvorfor han ikke kunne eller burde ha begrenset omfanget og/eller konsekvensene av slike feil og holde Kunden orientert om status for feilrettingen.


2.5 Kundens medvirkningsansvar
Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter denne avtalen.


3 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER


3.1 Vederlag

Avtalt vederlag følger av ordrebekreftelse/hovedavtalen.

Løpende vederlag faktureres sammen med vederlaget for andre tjenester levert av Agdir Drift AS.


3.2 Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser
Løpende vederlag forfaller etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager, første gang ikke tidligere enn 30 (tretti) kalenderdager etter Leveringstidspunktet.

Leverandøren bærer selv eventuelle kostnader knyttet til elektronisk faktura.


3.3 Forsinkelsesrenter
Dersom Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).


3.4 Prisendringer
Leverandørens priser kan endres uten nærmere varsel ved hvert årsskifte tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble signert.

Leverandørens priser kan også endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Leverandørens vederlag eller kostnader. Leverandøren skal i et slikt tilfelle varsle Kunden om dette. Prisendringene må dokumenteres og gjelder fra Kundens mottak av varsel om prisendringene.

 

4 VARIGHET OG AVSLUTNING


4.1 Varighet og oppsigelse
Avtalen trer i kraft den dato den er undertegnet av partene.

Avtalen gjelder avtalen i 1 (ett) år regnet fra Leveringstidspunktet og kan ikke sies opp før det har gått 1 år.

Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre den sies opp av Kunden med 3 (tre) måneders varsel før fornyelsestidspunktet. Leverandøren kan si opp avtalen med 12 (tolv) måneders varsel før fornyelsestidspunktet.


4.2 Avslutning av avtalen
Oppsigelsesperioden varer fra dato for varsel om oppsigelse eller heving og til avtalen opphører. Tjenesten skal forbli fullverdig i oppsigelsesperioden, med unntak av oppsigelse grunnet misligholds årsaker.

Leverandøren plikter å legge til rette for at følgende blir overført til Kunden, eller til tredjepart utpekt av Kunden:

1. Kundens data inkludert de sikkerhetskopier av Kundens data som Kunden ønsker, herunder datastrukturer og tilhørende metadata for at Kunden enkelt skal kunne nyttiggjøre seg dataene videre.
2. Alle andre data og materiale som tilhører Kunden.
Kunden plikter å tilbakelevere eventuell dokumentasjon med videre som tilhører Leverandøren.

Etter at oppsigelsestiden er løpt ut, kan Leverandøren fritt slette alle data tilhørende kunden.


5 INFORMASJONSSIKKERHETS- OG PERSONOPPLYSNINGSVERN


5.1 Informasjonssikkerhet
Leverandøren skal iverksette forholdsmessige tiltak for å ivareta krav til informasjonssikkerhet i forbindelse med gjennomføring av Tjenesten.

Dette innebærer at Leverandøren skal iverksette forholdsmessige tiltak for å sikre konfidensialitet av Kundens data samt tiltak for å sikre at data ikke kommer på avveie. Videre skal Leverandøren iverksette forholdsmessige tiltak mot utilsiktet endring og sletting av data samt mot angrep av virus og annen skadevoldende programvare.

Leverandøren plikter å holde Kundens data atskilt fra eventuelle tredjeparters data for å redusere faren for beskadigelse av data og/eller innsyn i data. Med atskilt forstås nødvendige tekniske tiltak som sikrer data mot uønsket endring og innsyn. Som uønsket endring og innsyn anses også tilgang fra ansatte hos Leverandøren eller andre som ikke har behov for informasjonen i sitt arbeid for Kunden.

Leverandøren skal påse at leverandører av tredjepartsleveranser foretar tilstrekkelig og nødvendig sikring av Kundens data.

5.2 Personopplysninger
Leverandøren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet ved behandling av personopplysninger.

Leverandøren skal dokumentere at informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene er tilfredsstillende. Dokumentasjonen skal på forespørsel være tilgjengelig for Kunden og dennes revisorer, samt for Datatilsynet og Personvernnemnda. Dersom Kunden ber om informasjon for å gjennomføre vurdering av personvernkonsekvenser («Data Protection Impact Assessments»), skal Leverandøren bistå med å fremskaffe slik informasjon. Eiendoms- og disposisjonsrett

5.3 Partenes rettigheter
Denne avtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene partene hadde før avtalen, og som de beholder under gjennomføringen av avtalen.

Tilgangen til Tjenesten omfatter alle de beføyelser som er nødvendig for å benytte Tjenesten i henhold til avtalens formål. Med mindre annet er særskilt avtalt, overdras ingen immaterielle rettigheter til Kunden. Kunden har ikke eksklusiv tilgang til Tjenesten.

5.4 Eiendomsrett og bruksrett til data
Kunden beholder eiendomsrett til alle data som overlates til Leverandøren for behandling, og som lagres eller prosesseres ved hjelp av Tjenestene under denne avtalen. Det samme gjelder resultatet av Leverandørens behandling av slike data.

Leverandøren har tilgang til data som nevnt ovenfor utelukkende i den utstrekning som er nødvendig for at Leverandøren skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen og i den grad disse opplysningene kan bidra til å utvikle Tjeneste med tilhørende produkter og benyttes til analyse for samme formål.

Leverandøren har ikke under noen omstendighet rett til å utøve tilbakeholdsrett i Kundens data.

6 MISLIGHOLD OG SANKSJONER

6.1 Leverandørens mislighold
Det foreligger mislighold fra Leverandørens side dersom Tjenesten ikke er i samsvar med de funksjoner, krav eller frister som er avtalt.

Det foreligger likevel ikke mislighold dersom situasjonen skyldes Kundens forhold eller force majeure, eller dersom forholdet omfattes av ansvarsbegrensninger for tredjeparts-leveranser.

Kunden skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

Dersom Leverandøren ikke kan oppfylle sine forpliktelser som avtalt, skal Leverandøren så raskt som mulig gi Kunden skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt mulig angi når Tjenesten kan leveres. Tilsvarende gjelder dersom det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

6.2 Misligholdssanksjoner ved leverandørens mislighold

6.2.1 Avhjelp og prisavslag
Ved mislighold fra Leverandørens side, er det Leverandørens ansvar å avhjelpe feilen på en slik måte at Tjenesten bringes i overensstemmelse med det som er avtalt. Feilen skal avhjelpes så snart som mulig.

Dersom det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Leverandøren å avhjelpe mangelfull Tjeneste, kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag.

6.2.2 Tilbakehold av Tjenester
Ved mislighold fra Leverandørens side, kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke mer enn det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følge av misligholdet.

6.2.3 Heving
Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Leverandørens side, kan Kunden, etter å ha gitt Leverandøren skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med umiddelbar virkning.

Dersom det vesentlige misligholdet består i at Tjenesten er vesentlig forsinket, kan Kunden, etter at Leverandøren er gitt skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve hele eller deler av avtalen med umiddelbar virkning.

6.2.4 Erstatning
Kunden kan ved mislighold fra Leverandørens side, kreve erstattet direkte tap. Erstatning som følge av nedetid, jf. punkt 2.3.2, reguleres uttømmende nevnte bestemmelse.

Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser eller krav fra tredjeparter, herunder krav fra tredjepartsleverandør som følge av Kundens brudd på tredjepartsvilkår. Tap av, eller skader på, avlinger er et slikt indirekte tap som ikke erstattes.

6.2.5 Erstatningsbegrensning
Samlet erstatning Kunden kan kreve i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer vederlaget Kunden er fakturert de siste 12 månedene før reklamasjonsdato. Dersom Tjenesten ikke har løpt i 12 måneder før reklamasjonsdato, er samlet erstatningsbeløp Kunden kan kreve begrenset til et beløp som tilsvarer det beløp Kunden allerede er fakturert for.

6.3 Kundens mislighold og misligholdssanksjoner

6.3.1 Mislighold og reklamasjon
Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke oppfyller sine plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold dersom situasjonen skyldes Leverandørens forhold eller force majeure.

Leverandøren skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

6.3.2 Varslingsplikt
Dersom Kunden ikke kan oppfylle sine forpliktelser som avtalt, skal Kunden så raskt som mulig gi Leverandøren skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

6.3.3 Manglende betaling
Ved manglende betaling, kan Leverandøren suspendere/stenge tjenesten inntil utestående fordringer er betalt.

6.3.4 Heving
Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kundens side, kan Leverandøren, etter å ha gitt Kunden skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Manglende betaling i mer enn 3 måneder regnes alltid som vesentlig mislighold.

6.3.5 Erstatning
Leverandøren kan kreve erstattet ethvert direkte tap som følger av mislighold iht. punkt 8.3.1, med mindre Kunden godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes Kunden eller force majeure.

7 FORCE MAJEURE
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet. Kunden betaler avtalt pris for den del av Tjenesten som var kontraktsmessig levert før avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelsen.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

8 ØVRIGE BESTEMMELSER

8.1 Taushetsplikt
Taushetsbelagt informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller er alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punkt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører 5 (fem) år etter avtalens opphør, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

8.2 Skriftlighet
Alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis skriftlig iht til den kontaktinformasjon som er oppgitt i Hovedavtalen.

8.3 Konkurs, akkord e.l.
Dersom det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lov.

9 TVISTER

9.1 Lovvalg
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestem¬mes i sin helhet av norsk rett.

9.2 Forhandlinger og mekling
Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.

9.3 Domstolsbehandling
Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Partene avtaler at Leverandørens registrerte forretningssted er verneting.

Scroll down